VISIE

In 2012 is het initiatief genomen om na te denken over de toekomst van onze kinderen met een verstandelijke beperking. Na diverse bezoeken aan inspirerende voorbeelden en gesprekken met ouders, deskundigen, gemeente, woningcorporatie, bank, enzovoorts, zijn we tot een visie op begeleiding en wonen gekomen. Op basis daarvan hebben we een globaal programma van eisen opgesteld, in eerste instantie vooral gericht op de eisen voor wonen. De begeleiding moet gebaseerd worden op het uitgangspunt van normaal, wat normaal kan en bijzonder waar nodig.

Bij de begeleiding van de bewoner gaan we uit van zijn eigen regiemogelijkheden, hierbij eventueel ondersteund door zijn vertegenwoordiger.

Onder eigen regie wordt verstaan:

- Eigen kracht: het vermogen (kracht, macht, competenties) om over het eigen leven te beschikken.

- Eigen regie, zelfregie: het zelf nemen van beslissingen over de manier van leven, over het wat, hoe en wanneer van ondersteuning en hulpverlening.

- Zelfredzaamheid: het vermogen om (bepaalde) dingen zelf te doen, zoals wassen, aankleden, eten (bereiden). Dit houdt ook in: de mate waarin iemand dingen zelf kan doen, waar nodig met (gedeeltelijke) ondersteuning.

- Zelfmanagement: het zelf uitvoeren van taken of delen ervan eventueel met technologische ondersteuning. Dit kan ook handelingen betreffen waartoe men zonder technologie zelf niet in staat zou zijn en waarvoor anders begeleiding ingeschakeld zou worden.

- Cliëntgerichtheid: een houding van de begeleiding om de wens of behoefte van de bewoner samen met hem in te vullen, op een manier waarop de bewoner ervaart dat het beste voldaan wordt aan zijn vraag.

Hierbij gaat het om het voorzien in de noodzakelijke, veilige leefomgeving, het welzijn en de ontwikkeling van de bewoner.

Bij de veilige leefomgeving gaat het om het begeleiden van dagelijkse activiteiten, zoals algemene dagelijkse levensbehoeften (ADL), eten, schoonmaken, reizen, boodschappen doen, enzovoorts. Noodzakelijke activiteiten die, als ze niet ingevuld worden, tot een onleefbare situatie leiden. Deze vorm van begeleiding moet, al dan niet op afstand, 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn.

Bij het welzijn gaat het om begeleiding bij vrije tijdsbesteding, zinvolle invulling van avond- en weekenduren, maar ook om zaken als aandacht voor gezondheid in de vorm van voldoende beweging of eetpatronen, sociale interactie, enzovoorts.

Daarnaast wordt uiteraard aandacht besteed aan het groepsproces.

De begeleiding is gericht op het individu, niet alleen op het collectief. Wat heeft elke bewoner nodig om zich te ontwikkelen? Daarom wordt gewerkt met een ontwikkelplan en -punten, met het oog op maximale individuele ontplooiing. Zo veel mogelijk ondersteunen, niet overnemen.

Er moet tevens aandacht zijn voor de cohesie in de groep, regelmatig samen dingen doen en samen zijn, zoals dat in een gezinssituatie ook het geval zou zijn. Het moet hun vertrouwde thuis zijn.

Met het oog op de ontwikkeling van het welzijn wordt bij de samenstelling van de groep rekening gehouden met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau. Mogelijke deelnemers aan het woonproject zijn (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Alle mensen zijn welkom in ons woonproject, ongeacht geslacht, geaardheid of afkomst. Een persoon met een zodanige beperking dat voor hem/haar de bouwkundige plannen moeten worden aangepast kan niet geaccepteerd worden als deelnemer. Als het nodig is wordt daarbij onafhankelijke expertise ingeschakeld.

De visie op hoe de begeleiding vorm gegeven moet worden, sluit aan op de eigen regie van de bewoner. De stichting gelooft oprecht in de kracht en creativiteit van mensen en wil hen de ruimte bieden om in overleg met de begeleiding (en eventueel met zijn vertegenwoordiger) vorm te geven aan de begeleiding. De eigen regie en de eigen mogelijkheden van de bewoner vormen hierbij continu het uitgangspunt (begeleiding met de handen op de rug). Overname van activiteiten gebeurt alleen als de bewoner deze niet kan uitvoeren.

Het team geeft samen vorm aan de begeleidingsbehoefte van de bewoner en legt ook aan hem (en zijn vertegenwoordiger) en aan het stichtingsbestuur verantwoording af over de geleverde begeleiding. In die zin moet het team zelfsturend zijn. De begeleider verricht zijn werkzaamheden in de persoonlijke levenssfeer van de bewoner. Hij is hier ‘te gast’. Deze persoonlijke leefruimte dient te allen tijde te worden gerespecteerd. Het handelen vanuit de visie wordt met regelmaat getoetst door middel van intervisie binnen het team als ook in gezamenlijke bijeenkomsten met bewoners (en eventuele vertegenwoordiger).

Om deze visie in te kunnen vullen is een selectief team van begeleiders noodzakelijk. Begeleiders dienen deze visie te onderschrijven en uit te dragen in woord, houding en gedrag. Binnen deze visie is géén ruimte voor een direct leidinggevende.

In overleg met de begeleidingsorganisatie wordt de kern van het begeleidingsteam gekozen samen met bewoners en zijn vertegenwoordiger. Voor de nood- en vakantieopvang wordt een beroep gedaan op een op te bouwen flexibele schil van begeleiders die bijvoorbeeld vanuit een stage eerder bij Woongewoon gewerkt hebben. Elke bewoner krijgt een coach vanuit de begeleiding.

De bewoners moeten zich te allen tijde veilig voelen, zowel op het fysieke als op het sociale vlak. Een belangrijke taak voor de begeleiding is dit gevoel van veiligheid voortdurend in stand te houden.

De inzet van vrijwilligers wordt toegejuicht. Het zorgt voor verbinding met de omgeving en biedt de bewoner de mogelijkheid om meer activiteiten te ontplooien en meer naar buiten te treden. De begeleiding wordt daarnaast ondersteund in de uitvoering van hun taken. De inzet van vrijwilligers is niet vrijblijvend.

De inzet van vrijwilligers zal in goed overleg met de bewoner (en eventuele vertegenwoordiger) worden bepaald. Ook hierbij is de eigen regie van de bewoner richtinggevend en dient de meerwaarde van de inzet te worden onderbouwd.

Vrijwilligers dienen de visie te onderschrijven en uit te dragen in woord, houding en gedrag. Een keuze voor de inzet van vrijwilligers is een keuze voor het uitbreiden van het team met onbetaalde begeleiders. Hen betrekken bij de organisatie en zorgen voor zichtbaarheid en verbinding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het totale team.