Gezocht: onafhankelijk bestuurslid

Stichting Woongewoon is een kleinschalig wooninitiatief voor 7 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking dat gevestigd zal worden aan de Baroniestraat 24 in Boxtel.

De ingebruikname is gepland voor het eerste kwartaal van 2020.

In verband met het vertrek van een van onze bestuursleden zijn wij op zoek naar een nieuw onafhankelijk bestuurslid die mede-invulling en sturing aan de stichting wil geven. Naast de onafhankelijke bestuursleden hebben er ook ouders zitting in het bestuur.

We zoeken een bestuurslid met affiniteit voor marketing en communicatie die ons helpt bij het opbouwen van naamsbekendheid en het werven van lokale en regionale sponsors voor het wooninitiatief.

De redenen om naast ouders met een aantal onafhankelijke bestuursleden te willen werken zijn:

 • Afstand en onafhankelijkheid ten opzichte van de bewoners met als doel de stichting zo te besturen dat voor alle betrokkenen de beste besluiten genomen worden;
 • Specifieke kennis aantrekken die bij de ouders niet of onvoldoende aanwezig is;
 • Continuïteit op de lange termijn waarborgen;
 • Onafhankelijkheid waarborgen ten behoeve van externe partijen zoals subsidieverstrekkers, gemeente of leveranciers;
 • Voorkomen van ‘tunnelvisie’ bij de ouders voortkomend uit kritische en zorgzame betrokkenheid;
 • Fungeren als klankbord en sparringpartner voor de ouder-bestuursleden.

Profiel

Wij hechten met name waarde aan de volgende profielkenmerken:

 • Je onderschrijft de visie op begeleiding zoals die door Woongewoon is geformuleerd: http://www.stichtingwoongewoon.nl/ouderinitiatief/
 • Je voelt je betrokken bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking;
 • Je bent onafhankelijk, pragmatisch en verbindend;
 • Je bent in staat om te gaan met zeer betrokken (en soms emotionele) ouders en bewoners;
 • Je hebt ervaring met vrijwilligersorganisaties;
 • Je wilt en kunt binnen het bestuur de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester vervullen;
 • Je vervult een vertegenwoordigende rol naar externe contacten zoals subsidieverstrekkers, leveranciers, gemeente en bank.

Tijdsbeslag

We streven ernaar het aantal formele bestuursvergaderingen te beperken tot vier per jaar.
Daarnaast voorzien we in vooral informele contacten, juist om de klankbordrol in te vullen.
Tijdsbesteding: gemiddeld 8 uur per maand.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Jan van der Weijden, voorzitter: jan@weijtad.nl
Jean-Pierre Liebregts, secretaris: jp.liebregts@kpnmail.nl

Tags: